Jogszabályok

Jogszabálykereső

https://net.jogtar.hu/

Itt megtalálható az összes hatályban levő jogszabály. A gyorskeresőben kulcszsavakkal is meg lehet keresni a kapcsolódó joganyagokat, vagy részletes keresőben amennyiben ismeri, jogszabály számával és kibocsátásának évének beírásával is lehet keresni.

Önkormányzati Rendelettár

http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

Településenként, témákra szűrve (pl. Lakások bérlete, értékesítése) lehet megtalálni a helyi rendeleteket.

Magyarország Alaptörvénye

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV

Az Országgyűlés az Alaptörvényben szabályozza Magyarország jogrendjét, az állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit, meghatározza az államszervezetre vonatkozó alapvető szabályokat. Az Alaptörvény a legmagasabb szintű jogforrás, minden más jogszabály ebből vezethető le és erre vezethető vissza, így az Alaptörvénnyel jogszabály nem lehet ellentétes.

Polgári Törvénykönyv

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. Többek között a személyiségi jogokra, öröklésre, illetve a szerződéskötésre – így a lakások bérletére vonatkozó alapvető szabályokat is tartalmazza.

Büntető Törvénykönyv

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200100.TV

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) az egyes bűncselekményeket és az értük kiszabható büntetéseket határozza meg (pl. szabadságvesztés, közérdekű munka).

Lakástörvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300078.TV

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Polgári Törvényben a lakások bérletére vonatkozó szabályokat fejti ki részletesen.

Végrehajtási Törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99400053.TV

A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint kell végrehajtani. A végrehajtás szabályait részletezi (pl. hogyan indul meg az eljárás, hogyan lehet szüneteltetni, felfüggeszteni, vagy megszüntetni).

Szociális Törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV

A törvény meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit (pl. időskorúak járadéka), szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. Ezeken felül a helyi önkormányzatok egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.

Gyermekvédelmi Törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV

A törvény megállapítja azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó más szervezetek és személyek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000001.SCM

A rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra vonatkozik, és kiterjed a nem állami és egyházi szerv által nyújtott szociális ellátásokra is. Kiterjed többek közt a nappali melegedőkre, a hajléktalanok átmeneti szállások működésére, feladataira vonatkozó szabályokra.

Törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100004.TV

A törvény a munkahelykeresés, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutás elősegítésének módját, azok alapvető szabályait szabályozza. Meghatározza, hogy milyen támogatásokhoz juthatnak az álláskeresők (pl. álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása, képzések, álláskeresési járadék), és meghatározza, ki lehet jogosult egyes támogatásokra. A részletes szabályokat külön jogszabályok tartalmazzák.

Szabálysértési Törvény

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200002.TV

A szabálysértési törvény az az egyes szabálysértéseket (pl. életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése, köztisztasági szabáysértés) és a szabálysértésért kiszabható büntetéseket határozza meg (szabálysértési elzárás, pénzbírság, közérdekű munka), valamint a szabálysértési eljárás szabályai találhatók benne.

Törvény a Rendőrségről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99400034.TV

Meghatározza a rendőrség feladatkörét, szervezeti szabályait, a készerítő eszközök alkalmazásának szabályait (pl. bilincselés), rendőri intézkedések szabályait (pl. igazoltatás, elfogás, előállítás).

Törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200066.TV

A polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartás kezelésének szabályait tartalmazza. Meghatározza, milyen adatokat tartalmaz (pl. név, állampolgárság, lakcím, személyi azonosító), honnan gyűjthetők be ezek az adatok (pl. anyakönyv, polgár saját maga általi lakcímbejelentése), kiknek adhatók ki, és pontosan mely adatok a nyilvántartásból.