Az Alapvető Jogok Biztosához fordultunk a lakcím nélküli családok ügyében

Közzétéve:
Kategóriák: Lakcím

Miért nincs a családoknak lakcíme?

Magyarországon a nem saját tulajdonú lakásban élő embereknek a lakcímbejelentési eljárás során igazolniuk kell azt, hogy a lakást jogszerűen használják, ami a Lakcímtörvény és annak végrehajtási rendelete alapján három módon lehetséges: 1. a járási hivatalban az ügyintézés során a szállásadóval személyesen jelennek meg; 2. a szállásadó aláírja a lakcímbejelentő lapot vagy elektronikus úton adja meg hozzájárulását; 3. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt szerződéssel igazolják a lakáshasználat jogcímét. Tehát ha adott esetben a bérlőnek van teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, azaz két tanú által aláírt bérleti szerződése, a jogszabályok alapján nincs szükség külön a szállásadó személyes, vagy írásbeli hozzájárulására a lakcímbejelentéshez.

Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy a járási hivatalok (okmányirodák) ügyintézői gyakran jogszerűtlenül járnak el, és ebben az esetben is megkövetelik a lakcímbejelentéshez a szállásadó külön hozzájárulását, tehát a járási hivatalok eljárása jogszabálysértő. Ennek azért van jelentősége, mert az tapasztaljuk, hogy a szállásadók – függetlenül attól, hogy létre jött-e a bérleti szerződés – nem adják a hozzájárulásukat a lakcímbejelentéshez.

A szállásadók magatartásának két oka van: egyfelől félnek, hogy az adóhatóság látókörébe kerülnek (a magánszemély bérbeadók jellemzően nem fizetnek adót a bérbeadásból származó jövedelmük után), másfelől pedig tévesen azt feltételezik, hogy a lakcímbejelentéssel a bérlőnek többletjogai keletkeznek a lakással kapcsolatban (vagyis nehezebb lesz kilakoltatni például), noha a törvény kifejezetten rögzíti, hogy a lakcímbejelentésnek az ingatlan tárgyában semmilyen joghatása nincs. Ugyanezen okok miatt sok esetben érvényes – írásba foglalt – bérleti szerződést sem hajlandó a szállásadó kötni, így ilyenkor fel sem merül, hogy a bérlő a szállásadó hozzájárulása nélkül tudja a lakcímét bejelenteni.
Milyen ellátásoktól és szolgáltatásoktól esnek el a lakcím hiányában a gyermekek és a családjaik?

Egészségügyi szolgáltatás: érvényes lakcím hiányában a kiskorú magyar állampolgár gyermekek esetében bár a TAJ számuk továbbra is érvényes, azonban a jogviszonyuk rendezetlen, így csak „piros lámpa” mellett vehetik igénybe a közfinanszírozott szolgáltatásokat.

GYES-t, GYET-et, családi pótléko
t csak érvényes lakcímmel kérelmezhet a gyermek szülője, mivel a kérelmek formanyomtatványának a jogszabály szerint kötelező tartalmi eleme a bejelentett lakcím is.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelmezéséhez is hasonló okokból szükséges érvényes lakcím azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez szükséges a gyermeket gondozó család egy főre jutó havi jövedelmének megállapítása. A jogszabály által megállapított kérelem alapján a gondozó család a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) közeli hozzátartozók. Tehát ebben az esetben nem kizárólag a kérelmezőnek, hanem az egy főre jutó havi jövedelem megállapításánál számításba vehető összes családtagnak is kell rendelkeznie érvényes lakcímmel.

gyermekek óvodai és általános iskolai felvétele is lakcímhez kötött, óvoda esetében elsősorban abba az óvodába kell felvenni, a gyermeket, amelynek körzetében lakik vagy ahol a szülője dolgozik, míg általános iskola esetében az az általános iskola köteles felvenni a gyermeket, ahol a gyermek életvitelszerűen lakik. Ezekben az esetekben is az érvényes lakcím igazolja a gyermek lakóhelyét.

Mi lenne a megoldás?

Az Utcajogász álláspontja szerint ez a helyzet sérti a gyermekek jogait, amelyeket nemzetközi szerződések, az Alaptörvény, valamint a Gyermekvédelmi törvény biztosít a számukra, ezért az Alapvető Jogok Biztosától a következőket kérjük:

Jogalkotás kezdeményezése

Beadványunkban azt javasoljuk, hogy az előzőekben részletezett ellátások és szolgáltatások esetében a jogszabályokban meghatározott kérelmeknek ne legyen kötelező tartalmi eleme a kérelmező bejelentett lakcíme, vagy a jogszabály biztosítson lehetőséges, hogy érvényes lakcím hiányában, a kérelmező a kérelem mellékleteként külön nyilatkozhasson lakóhelyéről vagy tartózkodási helyéről, ahol életvitelszerűen él. Ez a megoldás azoknak a családoknak segítene, akiknek azért nincsen érvényes lakcíme, mert a szállásadó nem kötött velük szerződést.

Ajánlás tétele

Beadványunkban azt is kérjük az Alapvető Jogok Biztosától, hogy tegyen ajánlást a járási (kerületi) hivatalok felügyeleti szervének, hogy olyan űrlapot használjanak a lakcímbejelentési eljárás során, amely rögzíti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt szerződés esetében nem szükséges a szállásadó külön hozzájárulása a lakcímbejelentéshez.
Hogyan kapcsolódhatsz be a kampányba?

Az Alapvető Jogok Biztosának benyújtott beadványunkon kívül A Város Mindenkiével közösen nyílt levéllel fordultunk Balog Zoltán emberi erőforrások miniszteréhez a probléma orvoslása érdekében. Ha te is szeretnéd támogatni a lakcímnélküli családok ügyét, akkor írd alá te is petíciónkat!

További információk lakcím témában

Ha neked is problémát jelent a lakcímed bejelentése, csatlakozz A Város Mindenkié lakcím önsegítőcsoportjához!

Fotó: Fortepan