Állami vagy önkormányzati lakásban lakik?

Közzétéve:

Utoljára frisstíve: 2021. május 24.

Ha Ön állami vagy önkormányzati bérlakásban lakik, akkor fontos tudnia, hogy továbbra is hatályban van az állami, önkormányzati lakbérstop és a lejáró szerződések meghosszabbításának lehetősége.

2020. december 19. óta hatályban van a 609/2020. (XII. 18.) kormányrendelet, amely könnyítéseket biztosít az állami és önkormányzati lakások bérlői számára. A könnyítésekről rövid összefoglalót készítettünk.

Lakbérstop

A veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig az állami és önkormányzati lakások bérleti díját emelni nem lehet, sőt, a bérbeadó korlátlanul csökkentheti a bérleti díjat.

A kormányrendelet szerint ha a bérlő kezdeményezi, akkor a bérbeadó köteles megvizsgálni a bérleti díj csökkentésének lehetőségét.

Melyek a veszélyhelyzet alatt lejáró bérleti szerződéseket érintő szabályok?

A kormányrendeletben közzétett szabály lehetővé teszi, hogy azok a bérlők, akik állami vagy helyi önkormányzatok tulajdonában lévő lakásokat bérelnek és a veszélyhelyzet alatt jár le a bérleti szerződésük, egyoldalú nyilatkozatukkal meghosszabbíthatják a szerződéseiket a veszélyhelyzet megszűnéséig.

A bérleti szerződés lejárhat:

  1. ha a határozott idő, amelyre kötötték, a veszélyhelyzet alatt eltelik vagy
  2. más okból, például felmondás folytán a felmondási idő letelte után megszűnik.

Hogyan hosszabbíthatom meg a bérleti szerződésem?

Ha Ön állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő lakást bérel és a bérleti szerződése mostanában, a veszélyhelyzet alatt járna le, akkor a szerződését a bérbeadójának címzett nyilatkozatával a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbíthatja. A nyilatkozatot írásba kell foglalni, tehát azt alá kell írnia.

Figyelem! 

A nyilatkozatot csak a bérlő írhatja alá! 

NEM tud nyilatkozatot tenni és a szerződés meghosszabbítását kérni, ha 

  • Ön nem bérlő, hanem a lakásba befogadott személy.
  • az Ön bérleti szerződése már lejárt, tehát jogcím nélkül tartózkodik a lakásban.

Az Utcajogász készített egy nyilatkozatmintát, amely segíthet a nyilatkozat szövegének megfogalmazásában.  A nyilatkozat szövegét a bejegyzés végén találja.  A nyilatkozatot érdemes két tanúnak is aláírnia, mivel így teljes bizonyító erővel rendelkezik!

Fontos, hogy ha meg akarja hosszabbítani bérleti szerződését, akkor legkésőbb a bérleti szerződés lejártának napján nyilatkozni kell. 

Ha például az Ön bérleti szerződése határozott időre, 2021. március 25-ig szól, vagy ha a felmondás folytán a felmondási idő utolsó napja március 25., akkor legkésőbb ezen a napon kell kérelmeznie a meghosszabbítást.

Javasoljuk, hogy a nyilatkozatot postán, tértivevényes küldeményként küldje el a bérleti szerződésében feltüntetett bérbeadó részére. Ha van rá lehetősége, nyilatkozatát – a postai út mellett – egyúttal e-mailben is küldje el a bérbeadó részére, így gyorsabban értesülnek a hosszabbítási szándékáról.

Szükséges a nyilatkozaton túl további dokumentumokat csatolnom?

Nem. A kormányrendelet szerint az írásbeli nyilatkozat a meghosszabbítás egyetlen feltétele. Ha a bérbeadó további feltételeket szab vagy más dokumentumok benyújtását kéri Öntől, akkor azonnal keresse fel az Utcajogász Egyesület e-mailes ügyfélszolgálatát.

Többen vagyunk bérlők, mindannyian írjunk nyilatkozatot?

Igen. Ha Önök bérlőtársak vagy társbérlők, azaz többen bérlik a lakást, akkor minden bérlő önállóan nyilatkozhat a meghosszabbításról. Ha valamelyik bérlő nem nyilatkozik, akkor az ő esetében előfordulhat, hogy a bérbeadó úgy értelmezi, hogy a bérleti szerződést nem kívánja meghosszabbítani.

Nyilatkozattal meghosszabbítottam a bérleti szerződésem. Mégis mennyi időre szól így a szerződés?

A kormányrendelet értelmében a megtett nyilatkozatára tekintettel a bérleti szerződése a veszélyhelyzet megszűnéséig hosszabbítható meg. Sajnos a veszélyhelyzet megszűnésének napja egy bizonytalan időpont, mivel arról a kormány saját belátása szerint dönt. Előfordulhat, hogy a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet néhány napon belül megszűnik, de az is lehet, hogy erre csak jóval később kerül sor. Bérleti jogviszonya tehát addig a napig marad fenn, amíg a kormány ki nem hirdeti a veszélyhelyzet végét. Ezért érdemes gondoskodnia arról is, hogy a bérleti szerződésének meghosszabbítását az eddigi gyakorlat szerint hosszabb időtartamra kérelmezze vagy érdeklődjön a bérbeadónál a meghosszabbítás egyéb lehetőségeiről.

Mi történik akkor, ha nem hosszabbítom meg a határozott idejű bérleti szerződésem?

A határozott idő lejárta után a bérleti jogviszonya megszűnik és Ön jogcím nélküli lakónak minősül, mivel nincs olyan jogcím (pl. a bérleti szerződés), ami alapján a lakást használhatja. Ilyenkor a bérbeadó 60 napon belül kérheti a bíróságtól a lakás kiürítését, amelyet bírósági peres eljárásnak nem kell megelőznie. A bérbeadónak mindössze azt kell igazolnia, hogy a szerződésben foglalt határozott idő eltelt. Ha ezt igazolja, a bíróság 5 munkanapon belül elrendeli a lakás kiürítését.

Mi történik akkor, ha nem nyilatkozom a felmondás miatt lejáró határozatlan idejű szerződés meghosszabbításáról?

Ha nem nyilatkozik a felmondott határozatlan idejű szerződés meghosszabbításáról, akkor a felmondási idő lejártával a bérleti jogviszony véget ér, és a lakást el kell hagyni. Ha erre nem kerül sor, akkor az önkormányzat lakáskiürítési pert indíthat Ön ellen. Ha a bíróság jogerős ítéletben kötelezi Önt a lakás elhagyására és ennek továbbra sem tesz eleget, akkor bírósági végrehajtás indítható Ön ellen.  Amennyiben a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalták –  amelyben Ön kötelezettséget vállalt a lakás elhagyására a bérleti jogviszony megszűnése esetére -, úgy az önkormányzatnak nem szükséges pert indítania, a közjegyzői okirat alapján elindíthatja a végrehajtást.

Újra kell-e a bérlőnek nyilatkozni, miután ismét meghosszabbították a veszélyhelyzetet?

A 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 42. pontja szerint a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. Így a meghosszabbítás várhatóan 2021 szeptember második feléig fog tartani.

A kormányrendeletben csak ennyi olvasható. Arról nincs sajnos rendelkezés, hogy 

– a szerződés meghosszabbítani kívánó bérlőnek kell-e újra nyilatkoznia,

– a meghosszabbodásról külön kell-e a bérbeadónak tájékoztatni a bérlőt. 


Ha a bérlő korábban a “veszélyhelyzet végéig” kérte a meghosszabbítást, akkor újabb nyilatkozatra nincs szükség, hiszen a jogszabály rendelkezésénél fogva meghosszabbodik a szerződés. Ha viszont a bérlő a nyilatkozatában konkrét meghosszabbítási dátumot is feltüntetett, akkor érdemes újra nyilatkozni, azaz újra írni a bérbeadó államnak vagy önkormányzatnak.

Ugyanez igaz a bérbeadókra. Ha a meghosszabbítási nyilatkozatra válaszul megküldött levélben konkrét dátumot írtak a bérlőnek (Pl. “Tudomásul veszem hogy a bérleti szerződés 2021. május 23. napjáig meghosszabbodik.”), akkor a bérbeadónak ismét tájékoztatnia kell a bérlőt, hogy a szerződés meghosszabbodott.

NYILATKOZAT

Tisztelt Bérbeadó!

Alulírott XXX (BÉRLŐ NEVE), XXX (BÉRELT LAKÁS PONTOS CÍME) szám alatti bérlemény bérlője a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII. 18.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1) bekezdésére figyelemmel úgy

nyilatkozom

hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró lakásbérleti szerződésemet a veszélyhelyzet megszűnéséig meg kívánom hosszabbítani.

A Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése szerint a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

Mivel a Kormányrendelet a nyilatkozat írásbeli megtételén túl további feltételt vagy követelményt nem szab, a lakásbérleti szerződés ezen jognyilatkozat megtételével meghosszabbodik. 

Jelen nyilatkozat megtétele nem zárja ki olyan pályázatokon való részvételemet, amelyek a lakásbérleti szerződésem – a veszélyhelyzet idejét meghaladó – meghosszabbítására irányulnak.

XXX (KELTEZÉS)

………………………………………………..

Bérlő aláírása

Tanú 1.

Név:

Lakóhely:

Aláírás:

Tanú 2.

Név:

Lakóhely:

Aláírás